Faculty
Jianhui Zhang Ph.D., Professor
Master Student
2020 Hanxiang Wang, Jiacheng Wang, Nanyang Li, Wanqing Zhang
2019 Hang Zheng, Liming Liu, Qicheng Wu, Zhengbing Song
2018 Jiawei Mu, Siqi Guan, Tianyu Zhang, Yujian Deng
2017 Pengqian Lu
Siwen Zheng, Huawei, Hangzhou China
Tianhao Zhang, Shanghai Junzheng Network Technology Co.,Ltd.(哈啰出行), Shanghai, China
2016 Feilong Jiang, Huawei, Hangzhou China
Jiayu Gan, ZCY Government Purchase Platform(政采云有限公司), Hangzhou China
2015 Mengmeng Wang, Zhejiang Tailong Commercial Bank(浙江泰隆商业银行), Hangzhou China
Wenying Lu, Insigma Hengtian Software LTD, Hangzhou China
2014 Zhi Li, PhD, Stony Brook University, USA
2011 Hongye Gao, Industrial and Commercial Bank of China(中国工商银行), Hangzhou China
2010 Song Zhang, Baidu, Beijing China
2009 Ning Chen, China Merchants Bank(中国招商银行), Hangzhou China
Xing Qian, The People's Bank of China(中国人民银行),Hangzhou China
2008 Cheng Bo, PhD, USA and Huawei at USA
Fang Chen, Huawei, Hangzhou China